www.eprace.edu.pl » domowy-kosciol » Metodyka badań własnych » Metody, organizacja i przebieg badań

Metody, organizacja i przebieg badań

Celem przeprowadzonych badań było ukazanie modelu rodziny należącej do Ruchu Domowego Kościoła, jej wpływ na wychowanie młodego pokolenia i środowisko, w którym żyje.

Wyżej wymieniony cel stanowił punkt wyjścia do sformułowania pytania głównego: w jaki sposób kształtują się postawy rodziców i dzieci w kręgach i jaki jest ich odbiór przez środowisko?

Znalezienie odpowiedzi na wymienione pytanie badawcze wymagało użycia odpowiedniej metody badawczej. Przez metodę badawczą rozumie się „zespół czynności i zabiegów zmierzających do poznania określonego przedmiotu. Jest to pewnego rodzaju charakter działania, jaki podejmujemy dla zdobycia interesujących nas danych”.1

Aby odpowiedzieć na postawione pytanie badawcze wykorzystałam metodę obserwacji i ankiety, która jest niezastąpiona w badaniach pedagogicznych jako narzędzie poznawania opinii faktów, cech zbiorowości. Ankieta jest „techniką gromadzenia informacji, polegającą na wypełnianiu najczęściej samodzielnie przez badanego specjalnych kwestionariuszy, na ogół o wysokim stopniu standaryzacji, w obecności lub częściej bez obecności ankietera”.2

Cechą charakterystyczną ankiety jest to, że nie wymaga bezpośredniego kontaktu badającego z badanym - informator jest w tym przypadku respondentem, pisemnie odpowiadającym na pytania kwestionariusza. Skonstruowany przeze mnie kwestionariusz ankiety zawiera 8 pytań. Pytania stanowią pytania półotwarte, gdzie spośród gotowych odpowiedzi respondent wybiera jedną lub kilka i jednocześnie ma możliwość wypowiedzenia się niezależnie od odpowiedzi w ankiecie.

Pytania od 1 do 5 dotyczyły konkretnych zobowiązań małżeńskich i rodzinnych, a pozostałe trzy poruszają spraw wychowawczych i odbioru rodzin Domowego Kościoła w środowisku pracy i miejscu zamieszkania.

Badania zostały przeprowadzone w miesiącu lutym 1998r w rodzinach będących w Ruchu Domowego Kościoła. Badania były anonimowe, aby zwiększyć prawdopodobieństwo szczerości odpowiedzi. Przeprowadzono je podczas Diecezjalnego Dnia wspólnoty dla Animatorów Ruchu Światło-Życie. Rodziny zostały poinformowane o celu badań, zapewnione o ich anonimowości i zapoznane z instrukcją.komentarze

Copyright © 2008-2010 EPrace oraz autorzy prac.